0877100866

Bắp Bò

Bắp Bò

245,000

Bắp giò trước rút xương

Bắp giò trước rút xương

145,000

Bò file

Bò File

312,000

Bò tái mềm

Bò tái mềm

260,000

Cá biển các loại

Cá Chẽm

110,000

Cá Diêu Hồng

Cá Diêu Hồng

70,000

Cá Lóc

Cá Lóc

90,000

Cá nước ngọt

Cá Tai Tượng

95,000

Chim cút

Chim cút

75,000

Cốt lết chặt miếng

Cốt lết chặt miếng

140,000
158,000

cotlet nguyên cây

Cotlet nguyên cây

145,000